OMNIVA ILGTSPĒJAS POLITIKA


Līdz ar ievērojamu pieprasījuma pieaugumu pēc attālinātas piegādes pakalpojumiem, palielinās gan Omniva sniegto pakalpojumu sabiedriskā nozīmība, gan arī ietekme uz dažādiem konceptuāliem ilgtspējas aspektiem (vide, darbinieki, tirgus attiecības, vietējās kopienas u.c.).

MĒS ESAM PĀRLIECINĀTI, KA:
  • Omniva Latvija piedāvātais pakalpojums pēc savas būtības balstās ilgtspējas idejā un izaicinājumos, ar kuriem saskaras mūsdienu pasaule.
  • Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem kopumā ir pozitīva ietekme uz ekonomiku, vidi un sabiedrību, jo tiek veicināts racionāls un efektīvs resursu patēriņš.

VIENLAIKUS MĒS APZINĀMIES, KA:
  • Arī mūsu pakalpojums rada “pēdas nospiedumu”, kuru mēs nepārtraukti un mērķtiecīgi cenšamies mazināt.
  • Esam ietekmēti un ietekmējam plašākas ietekmes pušu grupas (klienti, piegādātāji, darbinieki) un ekonomikas procesus plašākā kontekstā.

Lai arī uzņēmums arī iepriekš ir īstenojis virkni dažādu aktivitāšu, kas saistītas gan ar ietekmes pušu vadības jautājumiem, gan biznesa atbildības aspektiem, šobrīd, ņemot vērā minēto uzņēmuma sabiedriskās nozīmības paaugstināšanos, loģisks solis ir visu korporatīvās un sociālās atbildības principu konceptualizācija, strukturēšana un definēšana.
 
Omniva sniegums ilgtspējas jomā 2021.gadā novērtēts arī “Ilgtspējas indeksā”, atzīstot uzņēmumu par “2021.gada Ilgtspējas čempionu” un piešķirot “ZELTA kategoriju”. Arī 2022. un 2023. gadā uzņēmuma sniegums novertēts ar "ZELTA kategoriju".

Pilns Omniva korporatīvās un sociālās atbildības dokuments pieejams šeit.
 


MŪSU DEFINĒTIE ILGTSPĒJAS PRINCIPI

SABIEDRĪBAS ATBALSTA POLITIKA Merķtiecīgas investīcijas sabiedrībā ir visas uzņēmējdarbības ekosistēmas ilgtspējas priekšnosacījums. Tādēļ Omniva ir identificējusi divus prioritāros vietējās kopienas segmentu: ģimenes un vietējās kopienas “ap pakomātiem”. Mēs iesaistāmies aktivitātēs, kuru mērķis ir veicināt pozitīvas pārmaiņas vietējās kopienās un sabiedrībā kopumā. Atbalstu iespējams saņemt tām organizācijām un iestādēm, kur realizētie projekti un darbība atbilst Omniva definētajiem sabiedrības atbalsta virzieniem un prioritārajām kopienām. Ar pilnu Omniva Sabiedrības atbalsta politiku un pieteikuma anketu iespējams iepazīties šeit. Par sabiedrības atbalsta aktivitāšu īstenošanu ir Omniva Komunikācijas un ilgtspējas nodaļa (kontakti jautājumiem un informācijai: [email protected]).
MĀRKETINGA POLITIKA Omniva, kā liels reklāmdevējs Latvijas tirgū un uzņēmums, kura pakalpojumus izmanto aptuveni 60% Latvijas mājsaimniecību, apzinās savas darbības tvērumu un ietekmēto mērķauditoriju daudzskaitlību. Tādēļ savā mārketinga komunikācijā esam apņēmušies un stingri ievērojam vairākus principus, kas uzņēmuma ieskatos veicina atbildīgas reklāmas prakses stiprināšanu Latvijā. Ar uzņēmuma definētajiem atbildīga mārketinga principiem iespējams iepazīties šeit.
KONKURENCES UN GODĪGAS KOMERCPRAKSES POLITIKA Mēs sniedzam sūtījumu loģistikas, piegādes uz pakomātiem, kurjera piegādes, kā arī pasūtījumu komplektēšanas un apstrādes pakalpojumus e-komercijas uzņēmumiem. Mums ir plašākais pakomātu tīkls Baltijā, kas nodrošina kvalitatīvu, ātru un drošu servisu preču piegādei un ir pieejams 24 stundas diennaktī. Šobrīd Latvijas Omniva tīklā ir 362 pakomāti, kas izvietoti 133 apdzīvotās vietās Latvijā. Līdz ar ievērojamu pieprasījuma pieaugumu pēc attālinātas piegādes pakalpojumiem, palielinās gan Omniva sniegto pakalpojumu sabiedriskā nozīmība, gan arī ietekme uz dažādiem konceptuāliem ilgtspējas aspektiem, t.sk. uz biznesa vidi un Latvijas kopējo ekonomikas attīstību – tā 2020. gada laikā Omniva nodokļos nomaksājusi 2.8 miljonus EUR un uzņēmuma tirgus daļa pakomātu piegāžu nozarē sasniedz 87% (SPRK dati). Ņemot vērā, ka Omniva apzinās savas darbības ietekmi uz Latvijas biznesa vides ekosistēmu, uzņēmums ir definējis savu pieeju konkurences un komercprakses politikai. Ar dokumentu iespējams iepazīties šeit.
DAŽĀDĪBAS VADĪBA Mūsu galvenā vērtība un biznesa izdošanās pamats ir uzņēmuma darbinieki. Tā kā uzņēmums pēdējā gada laikā gandrīz dubultojis nodarbināto skaitu, tā personāls ir kļuvis ievērojami daudzveidīgāks, ne tikai cilvēku dzimuma un etniskās izcelsmes, bet arī sociālekonomiskā stāvokļa, vecuma, brīvā laika paradumu, ģimenes stāvokļa u.c. ziņā. Ņemot vērā minēto, Omniva veido maksimāli atvērtu darba vidi, kas balstās uz savstarpēju cieņu, koleģialitāti, profesionalitāti, cieņu pret visām personības iekšējām dimensijām – neatkarīgi no demogrāfiskiem, sociāliem vai citiem faktoriem. Omniva dažādības vadības politikas principi izklāstīti šajā dokumentā.
IEPIRKUMU PRINCIPI Lai nodrošinātu Omniva veikto iepirkumu principu procesu caurspīdību, uzņēmums ir izstrādājis un definējis skaidrus un ikvienam publiski pieejamu iepirkumu veikšanas politiku, kurā definēts iepirkumu veikšanas process, kvalitātes kontrole un citi jautājumi. Pilns dokuments pieejams šeit.
PAKALPOJUMU KVALITĀTES PRINCIPI Omniva pakalpojumus Latvijā izmanto aptuveni 60 % Latvijas mājsaimniecību un mēs apzinās savas darbības tvērumu un ietekmēto auditoriju daudzskaitlību. Tādēļ savu klientu apkalpošanā fokusējamies uz kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanu. Omniva, īstenojot savu sadarbību ar klientiem, fokusējas uz tādu biznesa praksi, kas saskan ar uzņēmuma definētajām vērtībām un detalizēti pakalpojumu kvalitātes principi izklāstīti šeit
RISKU VADĪBAS POLITIKA Omniva izstrādātā un ieviestā risku vadība balstās uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumu Nr.459 „Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību” prasībām un starptautiski atzītu praksi un standartiem risku vadībā, piemēram, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) “Enterprise Risk Management – Integrated Framework”, Sarbanes-Oxley Act Section 404 vai International Organization for Standardization (ISO) 31,000 “Risk Management Standard”. Ar mērķi efektīvi mazināt potenciālo riska faktoru ietekmi uz uzņēmuma darbību tiek vērtēta katra potenciālā riska atbilstība sekojošām kategorijām: 
  • Darījumu riski.
  • Darbības riski.
  • Atbilstības riski.
  • Grāmatvedības uzskaites riski.
Pilns risku vadības dokuments pieejams šeit.
RĪCĪBAS KODEKSS Līdz ar ievērojamu pieprasījuma pieaugumu pēc attālinātas piegādes pakalpojumiem, palielinās gan Omniva sniegto pakalpojumu sabiedriskā nozīmība, gan arī ietekme uz dažādiem konceptuāliem ilgtspējas aspektiem, t.sk. uz biznesa vidi un Latvijas kopējo ekonomikas attīstību un ievērojami paplašinājusies arī uzņēmuma “piegādes ķēde” (t.i. klientu un piegādātāju skaits). Omniva ir pārliecināta, ka visas uzņēmējdarbības vides ilgtspēja ir atkarīga no ikviena tajā strādājošā uzņēmuma atbildības pret biznesa vidi un sabiedrību kopumā. Mēs esam pārliecināti, ka ir būtiski ievērot fundamentālus ilgtspējas nosacījumus gan savā uzņēmējdarbībā, gan arī sagaidām līdzīgu pieeju no saviem piegādātājiem un klientiem. Tāpēc esam definējuši būtiskākos principus, kuru ievērošanu sagaidām arī no saviem sadarbības partneriem. Principi izklāstīti šeit.
KLIENTU APKALPOŠANAS PRINCIPI Omniva, kuras pakalpojumus Latvijā izmanto aptuveni 60 % Latvijas mājsaimniecību, apzinās savas darbības tvērumu un ietekmēto auditoriju daudzskaitlību. Tādēļ klientu apkalpošanas politikā esam apņēmušies un stingri ievērojam vairākus principus, kas uzņēmuma ieskatos veicina atbildīgu un godīgu attieksmi pret sabiedrību un biznesa vidi kopā. Īstenojot savu komunikāciju ar klientiem, fokusējas uz tādu biznesa praksi, kas saskan ar uzņēmuma definētajām vērtībām. Uzņēmuma klientu apkalpošanas principi izklāstīti šeit
ĒTIKAS PRINCIPI Mēs cienām cilvēktiesības un darbinieku tiesības. Mēs respektējam katra cilvēka cilvēktiesības un nediskriminējam cilvēkus pēc dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpašībām, valodas, reliģijas vai pārliecības, politiskā vai cita viedokļa. Mēs saziņā ar dažādām ietekmes pusēm ievērojam definētos ētikas principus, kurus iedzīvinām arī praksē. Omniva ētikas principi pieejami šeit.
Biznesa klients Ieiet
Privāts klients Ieiet

Dzirnieku iela 24, Mārupe, LV-2167, e-pasts: [email protected], Info +371 27042424